Vanhat Suomen Naiskuroliiton Säännöt (2015 asti)

NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

1§ Yhdistyksen nimi on Suomen Naiskuoroliitto ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi.

TARKOITUS JA TOIMINTA

2§ Liitto on naiskuorojen valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka tarkoituksena on toimia jäsenyhdistystensä yhdyssiteenä ja työskennellä naiskuorolaulun edistämiseksi maassamme. Liitto kuuluu itsenäisenä elimenä Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry:hyn, josta näissä säännöissä käytetään nimeä SULASOL.

Yllämainitun tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto
-tekee valtakunnallista neuvonta-, opetus- ja kasvatustyötä
-järjestää jäsenilleen kurssi-, koulutus- ja tiedotustilaisuuksia
-hankkii uutta ohjelmistoa julkaisten ja kustantaen voittoa tavoittelematta naiskuorosävellyksiä sekä toimeenpanemalla sävellyskilpailuja
-kehittää yhteistoimintaa koti- ja ulkomaisten naiskuorojen ja musiikkijärjestöjen kanssa
-toimeenpanee jäsenilleen valtakunnallisia musiikkitapahtumia, kilpailuja ja muita vastaavia tilaisuuksia
-on yhteydessä SULASOLiin ja viranomaisiin tehden esityksiä, antaen ja välittäen lausuntoja .

3§ Toimintansa tukemiseksi liitto, hankittuaan tarvittaessa viranomaisen luvan,
-ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
-järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia,
-hankkii varoja harjoittamalla omaa kustannus- ja julkaisutoimintaa,
-voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä perustaa rahastoja.

JÄSENET

4§ Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi liiton hallitus hyväksyä jokaisen yhdistysrekisteriin merkityn naiskuoroyhdistyksen, joka on SULASOLin jäsen. Liiton kannattajajäseneksi tai ainaiskannattajajäseneksi voi liittyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka liiton hallitus kannattajajäseneksi hyväksyy. Ainaiskannattajajäseneksi pääsee maksamalla kannattajajäsenmaksun kymmenkertaisena.

Liiton kunniajäseneksi voi liiton hallitus kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt naiskuorotoimintaa ja liiton pyrkimyksiä.

Liiton kunniapuheenjohtajaksi, jona voi olla yksi henkilö kerrallaan, voi liittokokous kutsua henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut liiton puheenjohtajana.

Päätöksen kunniajäsenen ja kunniapuheenjohtajan kutsumisesta tulee olla yksimielinen. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5§ Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti liittokokouksen pöytäkirjaan. Jäsenen, joka on eronnut SULASOLista, on erottava myös liitosta. Eroavan jäsenen on suoritettava jäsenmaksunsa myös erovuodelta täysimääräisenä.

6§ Liiton hallitus voi erottaa liitosta jäsenen, joka on toiminut vastoin näitä sääntöjä tai liiton tai SULASOLin tarkoitusperiä, ja tulee liiton hallituksen ilmoittaa päätöksestä SULASOLin liittohallitukselle.

MAKSUT JA VELVOITTEET

7§ Liiton Varsinaisen jäsenen tulee vuosittain suorittaa liiton varsinaisen liittokokouksen määräämä, sen toimivien henkilöjäsenten lukumäärään perustuva jäsenmaksu. Perimisen voi suorittaa SULASOL. Kannattaja- ja ainaiskannattajajäsen suorittavat suoraan liitolle varsinaisen liittokokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun.

8§ Liiton varsinaisen jäsenen tulee vuosittain tammikuun loppuun mennessä toimittaa liitolle ja SULASOLille tarvittavat tiedot. Liitto toimittaa vuosittain maaliskuun loppuun mennessä SULASOLille edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomuksen, alkaneen vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä muut SULASOLin pyytämät tiedot.

LIITON TOIMIELIMET

9§ Liiton toimielimet ovat liittokokous, hallitus ja hallituksen apuna työ- ja musiikkivaliokunnat.

LIITTOKOKOUS

10§ Varsinainen liittokokous pidetään vuosittain maaliskuussa hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana. Ylimääräinen liittokokous pidetään edellisen liittokokouksen päättämänä aikana tai milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 liiton jäsenistä sitä ilmoitettua tarkoitusta varten hallitukselta kirjallisesti pyytää.


11§ Liittokokouksen kutsuu koolle liiton hallitus vähintään yksi kuukausi (1 kk) ennen kokousta jäsenille lähetettävillä kokouskutsuilla. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltäviksi tulevat asiat. Liittokokouksen avaa liiton puheenjohtaja. Kokouksessa valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat. Kokouksen sihteerinä toimii liiton sihteeri.

12§ Liittokokouksessa käyttävät päätösvaltaa varsinaisten jäsenten valitsemat liitokokousedustajat varsinaisen jäsenen antamalla valtakirjalla. Kukin varsinainen jäsen on oikeutettu lähettämään liittokokoukseen yhden (1) edustajan jokaista yhdistyksensä alkavaa kymmentä, jäsenmaksunsa maksanutta toimivaa jäsentä kohti edellisen vuoden jäsenmaksusuoritusten mukaisesti. Kullakin edustajalla on yksi ääni, mutta edustaja voi valtakirjalla äänestää kaikilla yhdistyksensä äänillä. Valtakirjat on toimitettava liiton toimistoon viimeistään kokouskutsussa  mainittuun päivään mennessä. Liiton kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä on liittokokouksessa äänioikeus. Kannattajaja ainaiskannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei ole muuta määrätty.  Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaaleissa käytetään lippuäänestystä, jos yksikin edustaja sitä vaatii. Hallituksen jäsenillä on oikeus olla läsnä liittokokouksessa ja käyttää siinä puhevaltaa.

13§ Varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.  Esitetään hallituksen laatima liiton toimintakertomus, tilinpäätös  ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.
2.  Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liiton hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
3.  Määrätään palkkioiden ja korvausten sekä jäsenmaksujen ja kannattajajäsenmaksujen suuruus alkaneeksi toimintavuodeksi. Toimintavuosi on kalenterivuosi.
4.  Vahvistetaan alkaneen vuoden toimintasuunnitelma.
5.  Vahvistetaan alkaneen vuoden talousarvio.
6.  Toimitetaan liiton puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan vaali.
7.  Toimitetaan liiton taiteellisen johtajan vaali joka toinen vuosi.
8.  Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä alkavaksi toimintakaudeksi.
9.  Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali.
10. Toimitetaan musiikkivaliokunnan jäsenten vaali.
11. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa.
12. Valitaan tarvittaessa liiton edustaja ja tämän varamies SULASOLin liittokokoukseen ja liiton ehdokas ja hänen varahenkilönsä SULASOLin liittohallituksen vaaliin.
13. Käsitellään kokouskutsussa mainitut liiton hallituksen ja jäsenyhdistysten esittämät asiat, jotka on ilmoitettu hallitukselle kirjallisesti vähintään kuusi (6) viikkoa ennen liittokokousta .

HALLITUS

14§ Liiton hallitukseen kuuluu varsinaisen liittokokouksen valitsemina liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan sekä vähintään kuusi (6) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, jotka valitaan myös kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja puolet hallituksen jäsenistä ovat vuorovuosina erovuorossa aluksi arvan, sitten vuoron mukaan. Hallitus valitsee liiton sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voivat olla hallituksen ulkopuoleltakin .Liiton taiteellisella johtajalla on oikeus olla läsnä liiton hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa. Hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan. Työvaliokunnan puheenjohtajana toimii liiton puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja jäseninä kolme (3) hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä. Työvaliokunnan sihteerinä toimii liiton sihteeri. Työvaliokunta hoitaa hallitukselle vastuuvelvollisena ja hallituksen valvonnan alaisena sen hoidettavaksi annettuja asioita ja toimeenpanee sen hoidettavaksi annetut hallituksen päätökset. Liiton taiteellisella johtajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa myös työvaliokunnan kokouksissa. Hallitus valitsee keskuudestaan edustajan musiikkivaliokuntaan. Näiden pysyväisluonteisten valiokuntien lisäksi hallitus voi nimetä toimikuntia erityistehtäviä valmistelemaan.

15§ Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu toimitetaan jäsenille kirjallisena vähintään viikkoa ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Äänestettäessä asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide, vaaleissa arpa.

16§ Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä näissä säännöissä toisaalla on mainittu, seuraavaa:
1.  laatia vuosittain liiton toimintakertomus ja tilinpäätös sekä antaa ne ynnä tilintarkastajien lausunto varsinaiselle liittokokoukselle
2.  hoitaa liiton taloutta ja kirjanpitoa
3.  laatia varsinaiselle liittokokoukselle esitettävä toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus alkaneelle toiminta- ja tilikaudelle
4.  myöntää liiton ansio- ja kunniamerkit sekä kunnianosoitukset samoin kuin vahvistaa näitä ja liiton hopeakellomerkkejä koskevat vaatimukset ja säännöt
5.  hyväksyä varsinaiset ja kannattajajäsenet ja kutsua kunniajäsenet
6.  päättää liiton laulujuhlista, kilpailuista ja muista tilaisuuksista ja niiden ohjelmasta ja muusta organisaatiosta.

MUSIIKKIVALIOKUNTA

17§ Musiikkivaliokuntaan kuuluu liiton taiteellinen johtaja puheenjohtajana sekä neljä (4) jäsentä, joista liittokokous valitsee kolme (3) ja liittohallitus keskuudestaan yhden jäsenen kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Musiikkivaliokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Liiton puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla on oikeus olla läsnä musiikkivaliokunnan kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa.

18§ Musiikkivaliokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Musiikkivaliokunta on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään kolme (3) jäsentä, joista yhden tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Äänestyksessä äänten mennessä tasan äänestyksen ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

19§ Musiikkivaliokunnan tehtävänä on
1.  suunnitella , ohjata ja johtaa liiton koulutus- ja valistustoimintaa sekä tehdä niistä ehdotuksia liiton hallitukselle. Antaa tarvittaessa alaansa kuuluvia lausuntoja.
2.  tutustua naiskuorosävellyksiin ja tehdä liiton hallitukselle ehdotuksia uusista kustannettavista sävellyksistä ja sovituksista
3.  tehdä ehdotuksia liiton hallitukselle merkkilaulujen ohjelmistoista ja taitomerkkien suoritussäännöistä
4.  tehdä ehdotuksia liiton hallitukselle laulujuhlien, kilpailujen ja vastaavien liiton tilaisuuksien ohjelmista, johtajista ja muusta taiteellisesta organisaatiosta

LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN

20§ Liiton nimen allekirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä liiton sihteerin kanssa.

21§ Liiton tilit pidetään kalenterivuosittain ja jätetään ennen helmikuun loppua tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on kaksi (2) viikkoa ennen liittokokousta annettava lausuntonsa liittohallitukselle. Liitolla on kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) varatilintarkastajaa, joiden toimikausi päättyy vaalia seuraavan liittokokouksen päättyessä.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

22§ Näitä sääntöjä voidaan muuttaa liittokokouksen päätöksellä. Asiasta on ilmoitettava kokouskutsussa ja muutoksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava vähintään ? annetuista äänistä.

LIITON PURKAMINEN

23§ Jos liitto ehdotetaan purettavaksi, asia on käsiteltävä sitä varten kokoon kutsutussa liittokokouksessa ja ehdotuksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava vähintään 5/6 annetuista äänistä. Tämä päätös on muuttumattomatta vahvistettava vähintään kuukausi sen jälkeen pidettävässä uudessa liittokokouksessa ja vähintään samalla äänten enemmistöllä.

Jos liitto purkautuu, sen varat luovutetaan käytettäväksi naiskuorotoiminnan edistämiseen jälkimmäisen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Tarkistettu 19.1.2004